Teknik - Bedömning

Kunskapskrav i slutet av årskurs 9:

Tekniska lösningar
och dess utveckling

Eleven reflekterar över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser samt hur tekniken har förändrats över tid.

Tekniska lösningar
och dess funktion

Eleven har kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar för att fungera ändamålsenligt.

Utveckling och
konstruktion

Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.