Matematik - Bedömning

Kunskapskrav i slutet av årskurs 9:

Begrepp
Eleven kan använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

- Bedömningsexempel
Metod
Eleven kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för attgöra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

- Bedömningsexempel
Problemlösning
Eleven kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier.

- Bedömningsexempel
Resonemang
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang.

- Bedömningsexempel
Kommunikation
Eleven kan samtala och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser med ett matematiskt språk.

- Bedömningsexempel