MATEMATIK - BEDÖMNINGSEXEMPEL

E
C
A
PROBLEMLÖSNING

ATT FORMULERA OCH LÖSA PROBLEM
SAMT VÄRDERA VALDA METODER
BEGREPP

ATT ANVÄNDA OCH ANALYSERA MATEMATISKA BEGREPP
METOD

ATT VÄLJA OCH ANVÄNDA LÄMPLIGA METODER FÖR ATT GÖRA BERÄKNINGAR
RESONEMANG

ATT FÖRA OCH FÖLJA MATEMATISKA RESONEMANG
KOMMUNIKATION

ATT REDOGÖRA FÖR BERÄKNINGAR OCH SLUTSATSER MED ETT MATEMATISKT SPRÅK