FYSIK - BEDÖMNING

DISKUTERA OCH
TA STÄLLNING
Eleven kan söka information och föra resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett fungerande sätt i diskussioner eller andra framställningar och samtala om frågor med motiveringar och föra diskussionerna framåt.
PLANERA OCH
UNDERSÖKA
Eleven kan formulera enkla planeringar samt genomföra undersökningar på ett säkert och effektivt sätt.

Eleven kan dra slutsatser, ge några förslag på hur undersökningen kan förbättras, och redovisa detta i skriftliga rapporter.
BESKRIVA OCH
FÖRKLARA
Eleven har kunskaper om fysikaliska sammanhang och kan beskriva dessa med användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra resonemang där företeelser i vardagslivet kopplas ihop med fysikaliska samband, samt även kunna resonera kring kopplingar till miljö och åtgärder för hållbar utveckling.

Eleven kan förklara naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människan.